slide_new2_01.png
slide_new2_02.png
KERESKEDELEM
RENDSZERFELÜGYELET
HÁLÓZAT
slide_new2_03.png
previous arrow
next arrow

Adatkezelési Tájékoztató

 A KeZo-Ker Kft. tájékoztatja a www.kezoker.hu oldalon érdeklődőket és a regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról. A KeZo-Ker Kft. a jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében a jelen Adatvédelmi Szabályzatot („Szabályzat”) alkotja.

Az Adatkezelő a felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény teljes körű betartásával kezeli.

Üzemeltető: KeZo-Ker Számítástechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Bejegyezve: 2011.02.18.

Székhely: MAGYARORSZÁG, H-6440, Jánoshalma, Kistemető u. 43.

Adószám: 23179268-2-03

Számla száma: K&H Bank 10402348-50526653-48481003

Számla száma: OFSZ Zrt 22222222-35007335-00000000

Statisztikai számjel: 23179268-4741-113-03.

Cégjegyzékszám: 03-09-121922

Nyilvántartásba vevő hatóság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.03-09-121922

Szakmai érdekképviseleti szerv: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tárhely Szolgáltató neve: Grafikusom.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Tárhely Szolgáltató székhelye: MAGYARORSZÁG, H-6440, Jánoshalma, Kápolna u. 57.

Tárhely Szolgáltató e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tárhely Szolgáltató adószáma: 14148884-2-03

Tárhely Szolgáltató Cégjegyzékszám: 03-09-115956

Tárhely Szolgáltató statisztikai számjele: 14148884-1813-113-03.

Webshop szolgáltató neve: Pc-Parts Kft.

Webshop vevőszolgálat telefonszám: +36-1-808-9500

Webshop vevőszolgálat e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Webshop vevőszolgálat ügyfélszolgálati ideje: Hétfőtől - Péntek: 9:00–18:00

 (hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, tájékoztatás a web áruházzal, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról, aktuális akciókról)

Definíciók, rövidítések

Adatkezelés: a hatályos jogszabályok szerint adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Különleges adatnak minősül az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 

1. Adatkezelő(k):

KeZo-Ker Kft.

A KeZo-Ker Kft. adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (Infotv.) alapszik.

2. A kezelt adatok köre

név

jelszó

felhasználó név

e-mail cím

cím

telefonszám

 

3. Az adatkezelés célja

Az érdeklődő által rendelkezésre bocsátott, 2. pontban megjelölt személyes adatokat a Grafikusom.hu Kft. abból a célból kezeli, hogy a regisztrálókat a szolgáltatásairól, termékeiről elektronikus úton közvetlenül is tájékoztassa. Ez alapján a Grafikusom.hu Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag alábbi célokból kezeli:

A regisztráló számára a KeZo-Ker Kft. által üzemeltetett kezoker.hu webshop szolgáltatásainak, termékeinek nyújtása, továbbá direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása e-mailen hírlevél küldésével.

A KeZo-Ker Kft. csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához (szolgáltatás igénybevételéhez) elengedhetetlen, illetve a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelési Cél megvalósulásáig, vagy ellehetetlenüléséig, illetve – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – az érintett által kezdeményezett törlés időpontjáig kezeljük.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az érintett (felhasználó) által megadott személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül –jogszabályi kifejezett felhatalmazás hiányában – a KeZo-Ker Kft. senkinek sem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra.

 

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) szerint a matricadiszkont.hu oldalon érdeklődő vagy regisztráló önkéntes hozzájárulása.

 

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az érdeklődő esetén a regisztráció elküldésének napján kezdődik és az érdeklődő törlési kérelméig vagy a regisztráció visszavonásáig tart.

 

6. A honlap üzemeltetője

A „fent megjelölt” üzemelteti, a weboldal üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe a tárhely szolgáltató személyében.

 

A KeZo-Ker Kft., valamint a tárhely szolgáltató az általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. A KeZo-Ker Kft. , valamint a tárhely szolgáltató informatikai rendszere olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A KeZo-Ker Kft. , valamint a tárhely szolgáltató. mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében (így különösen védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen) és meghoz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi.

 

 

7. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a KeZo-ker Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek a kapcsolat menüponton keresztül vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre megküldött levélben kérhetik, vagy az "adataim" menüpontban törölhetik. A KeZo-Ker Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket, ajánlatokat a KeZo-Ker Kft. a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címről küldi ki. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek küldését.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek küldését, úgy az összes, általa megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

 

8. Jogorvoslat

Az érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján jogait jogosult bíróság előtt érvényesíteni, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

 

9. Egyéb tájékoztatás

A weboldalon található, más (nem a KeZo-Ker Kft. által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklődő a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a KeZo-Ker Kft. felelősséget nem vállal.

 

10. Sütik (Cookiek)

A matricadiszkont.hu használ ún. tracking technológiákat (mint a cookie-k vagy tag-ek, vagy sütik) annak érdekében, hogy felmérje, hogyan használják a látogatók a honlapot. Ezek a technológiák segítik a honlap használhatóságának fejlesztését, működtetését (például azáltal, hogy meghatározható a látogató számítógépe és oldalaink közötti múltbeli kapcsolatot, a weblapunk legnépszerűbb oldalai). A sütik (cookies) alkalmazása esetén – az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatást ad, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésére, valamint a hazai adatkezelési gyakorlatra is figyelemmel kialakított módon hozzájárulást kér a honlap látogatóitól.

Free Joomla! templates by AgeThemes

Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére annak érdekében, hogy a legjobb élményt nyújtsuk.